Falaasama Siyaasa Addunyaa

Welcome! Log into your account. Namni barate mana foddaansaa addunyaa maratti qaa’u keessa jiraata jechuun nidanda’ama. Sirni sun kan ture humnaani. Uummamni waan addunyaa fiizikaalaa keessati ta'u, fi waluumaagalatti jireenya ibsa. Karaa biraatiin rakkoo mooraa qabsoo Oromoo jiru yoo ilaalle, dhaabbileen siyaasa Oromoo, dhimmoota irratti garaa garummaa qabanii fi waantota irratti waliin hojachuu danda’an adda baafatanii mataa isaaniitiin beekuu dadhabuu dha. Mala ykn tooftaa aadaan hawaasa tokkoo addunyaa-isa ittiin hubatu fi hiiku kun falaasama jeedhama. Baqqalaa Jiraataa irraa* Barri 2013 barota darban keessaa adda ture yoo jedhame soba hin fakkatu. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. Jarreen kun arfan buuura waliigaltee hambaa Addunyaa bara 1972 tiin Galmee Hambaa Addunyaa keessatti galmeessisuuf kan dhiyaatanidha. 1 YAADRIMEE QEEQAA (CONCEPTS OF CRITICISM) Jecha qeeqa jedhuuf yeroo baay'ee namoota baay'ee biratti hiikni walfakkaataa ta'e hin kennamne yookiin walii namoonni irratti waliif hingalle. Barnoota digirii jalqabaa Yunivarsiitii Jimmaatti xumuree isumaan barsiisummaaf Yunivarsiitii Amboo seenee barsiisaa turuun barnoota digirii lammataatiif Yunivarsiitii Finfinnee seene. Raya Studio 260,179 views. " Invite ur friends to like this page Page keenya kana hiriyoota keessan itti afeeraa. Caqasoota Macaafa Qulqulluu yaadatti qabannee irra deddeebinee kan dubbannuu fi lallaba Dilbataa irratti yeroo Macaafni Qulqulluun dubbifamu kan dhageenyu taʼus, Macaafa Qulqulluu sirriitti hin qayyabannu turre. Kunis, afoolli qabeenyaafi albuuda hawaasni kuusee dhalootaaf dabarsuun falaasamaafi sona isaa guddifatu ta’uu nu hubachiisa. yoo barbaachisees, wal irraa fagaachuun keenya lola addunyaatu itti jirtuun tokko miti. Sheek Bakrii Saphaloo, Karamile, Ethiopia. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. Kan yaada hin qabneef. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Falaasama Mumme daldaltoota siyaasa harkatti gabaa. Falaasamni. Addunyaa Mara Irraa Waajjiroota Keenya Daawwadhu Nu Qunnami barachuuf gara Roomaan dhaqe; yunivarsiitii kana kan geggeessu phaaphaasicha ture. Waliigalteen kun hoggansa paartilee lamaanitiin mallatteeffame. G(2005) Kutaa 1ffaa Duubisuuf Addana Tuqaa Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa Gabrummaa waggaa 100 olii hanqisuuf. Waan hunda dura wareegama Biyya keessaaf bakka laachuutu gaariidha. Hambaa Galmee Addunyaarratti galmeessisuuf kan dhiyaates 14/12/2011(ALI bara 2004) Holqa Soof umar:- hambaa aadaafi uumamaati. Leenjiin idil addunyaa ogeeyyii fayyaa beeladaa biyyoota Afrikaa 6 irraa walitti babahaan hirmaachise magaalaa Sabbataatti kennamaa jira. Baayyinni gaaffilee kanaaf debii argachu yaalan, garuuu qorannoofi mariin booda deebiin isaanii (1) falaasama matayyaa (2) sheekko durdurii (3) muuxannoo dhuunfaa ykn (4) calaqisa xinsammuu akka ta'e arge. 048 mitglieder. Sirni Leexummaa Yaad-Rimee Qabatama Hin Qabne Kan Jiruu Fi Jireenya Ilma Namaa Irraa Adda Ta`Eedha! #Yooseef_Mulugeetaa_Baabaa (Ph. your username. siyaasa addunyaa keessatti , saba tokko keessaa miti, Biyyumti bara baraaf diina wal taasifate hin jiru. Gadaan maqaa ulfinaa namootiin sadarkaa lubaa[sadarkaa jahaffaa] irraa gahanii buttaa qalan kan waamaniidha. Akka amantaafi falaasama Uummata Oromootti, Uummamni hundi gochaafi humna waaqa isaan uume mullisu jedha. Qabeenyumti uummatichaayyuu falaasama! Kanaan duras warri qoqqoodaniii bulchuun jiruu isaanii taate sun akka Oromoon baratee, dubbisee seenaa qoratee as hinbaafne ukkaamsaa turan. Kanumaan wal qabatee jilli Preezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan durfamu Asmaraatti imaluun Hagayya 1,2010 jila ABO waliin mari'achuudhaan waliigaluun isaanii ni yaadatama. Namoonni hedduun ABO tokkicha hundeessuun, amma adeemsa cidhaa tokkotti ilaalee ka abdii kutate manni haa lakkaa'uu. “Rakkoo Guddaan Mirga Ofiif Gaafachuu Dhabuu Dha” Dr Nagaasoo Gidaadaa. Falaasama biraa tokkollee hin barbaadu. “Haalli omishaa keenya barumsaafi mariidhaan gabbachuu qaba”-Doktar Addunyaa Waaqjiraa Ijaaramaa: Bilisummaan yoo of ijaaran malee hin argamtu. Seenaan Obbo Haayilee seenaa waggoota 72 yoo ta'u, gaafdeebii tokkoon hunda kaasuun. Kallattii qiiblaa (Kaaba dhugaa irrraa gara saa atiin naannoftutti) 152 ° | Kallattii qiiblaa (Kaaba kompaasii irrraa gara saa’atiin naannoftutti) 146 ° Fakkii Kompasii irratti K kaaba jioogiraafii kan dhugaa, limmoon diimtuun kompaasii kaaba maagineetii/kompaasii akkasumas xiyyi magariisni kallattii Qiiblaa agarsiisa. Falaasama hojii akkasii keessatti namootni maashinoota kan eegan osoo hin ta'ini ykn ajaja hoggantoota isaanii kan eegan maashinoota lubbuu qabeeyyii osoo hin ta'ini rakkoo hiiktotaa dha. Gama tokkoon Qabsoo bilisummaa fi mirga diimokiraasii hadhawaa sabaa fi sablammootni biyyattii walitti fufiinsaan taasisaa jiraniin yeroo ammaa jijjiiramni abdachiisaan biyyattii keessatti dhufuu danda’eera. Ummata Oromootu hooggantoota dhaabbilee siyaasaa akka tokkooman kadhachuu qabamoo, hooggantoota dhaabbilee siyaasaa Oromootu tokkummaaf ummata Oromoo kadhachuu qaba?. your username. (war crime) dha. Odaa Electronics, Addis Ababa, Ethiopia. Siyaasa addunyaa keessatti, saba tokko keessaa miti, Biyyumti bara baraaf diina wal taasifate hin jiru. Ministarri Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa fi Itti-aanaa dura-taa’aan ODP. farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu. Kunii qaamoleen siyaasaa biyyattii olaantummaan gaggeessaa turan qajeelummaafi gaarummaan hojjechu dhabuurraa kan maddeedha. 2 00:00:21,166 --> 00:00:25,170 Seexanni mana amantaa kana dhaauu. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. Gumii kana jalatti gareewwan afaan, aadaa, aartiifi seenaa Oromoo hundaa’uudhaan barattoonni akkuma dandeettii isaanitti akka hirmaatan ragaan biiroo dhimmoota koomunikeeshinii oromiyaa beekisise. Roobeeraa Show 1,079 views. Sababni isaas, namoonni yeroo baay'ee jecha kana akka hanqinatti (negative) waam ilaalanfidha. Egaa sadarkaa yaadaan ammoo gama haqaaf hojjetu cina hiriiruun dirqama sammuu taati. 27/01/2020. Kanumaan wal qabatee jilli Preezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan durfamu Asmaraatti imaluun Hagayya 1,2010 jila ABO waliin mari'achuudhaan waliigaluun isaanii ni yaadatama. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from BMNO Oromia President Office, Cameroon St, Behind Yugo Church, Addis Ababa. Walitti ida'amuu qofaan Koroonaa moo'achuun danda'ama jedha MM Abiy Ahmad. Yaadaan rakkoo xiin xalee yaada furmaataa laata. Kora qorannoo kanarratti hayyoonni hirmaatan, seenaa qorannoo irratti hundaa'e barreessuu fi barsiisuun falaasama Oromoon addunyaa kanaaf gumaache irraa faayidaan isaaf malu akka argamuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. The great amadodana ase ntabazwe - Duration: 3:19. Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasa a bal'isuuf jaarmiyaale siyaasaa ala jiraniif waamicha taasisuun ni yaadatama. The 27-year-old, who works in clinical governance at the Royal Women's Hospital at Carlton, will use the money to print 12,000 children's books in the Oromo language, which was banned in parts of East Africa until 1991. 1 00:00:15,693 --> 00:00:19,298 Seexanni mana amantaa kana dhaaluu ykn fudhachuu kan barbaadu ta’uu nan amana. Sabaa jireenya koo, ido birmadoo koo, bu'uura kallati addunyaa irra kaayyadhuu mirkansa, ragaaafi ilaalcha. waraabessa, gulloo, jangula, harrittaa, uttee, hobolaa, alaala. Roobeeraa Show 1,079 views. your password. Jiraattonni ibsa kallattii hojii fuulduraarratti Pirezidaanti Mulaatuun kennan hojiirra oolmaasaaf ni tumsina jedhan. Milkessa Miidhagaa akka himanitti, kaayyoon imala galataa kun inni guddaan. Mata dureewwan walitti dhiyaatan Siyaasa. Kitaabni kuni kallattii siyaasa biyyattiin hordoftu. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. Ministirri Mummee Abiy Ahimad osoo gara aangootti hin dhufiin dura waa'ee falaasama 'Ida'amuu' kan dubbataa turan. #Naannuummaa ( Regionalism) ykn Gandummaa fi Ida'amuun, akkasuma Paartiin Badhaadhinaa ( Prosperity Party) Waliin ni deemaa ? Naannummaa fi Falaasamni Ida'amuu waan waliif faallaati. Baayyinni gaaffilee kanaaf debii argachu yaalan, garuuu qorannoofi mariin booda deebiin isaanii (1) falaasama matayyaa (2) sheekko durdurii (3) muuxannoo dhuunfaa ykn (4) calaqisa xinsammuu akka ta'e arge. Caqasoota Macaafa Qulqulluu yaadatti qabannee irra deddeebinee kan dubbannuu fi lallaba Dilbataa irratti yeroo Macaafni Qulqulluun dubbifamu kan dhageenyu taʼus, Macaafa Qulqulluu sirriitti hin qayyabannu turre. Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasa a bal'isuuf jaarmiyaale siyaasaa ala jiraniif waamicha taasisuun ni yaadatama. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa accomplice tumsaa, tumsituu, baabsii accomplishment raawwii account, calculation herrega accountant. Jiraattonni ibsa kallattii hojii fuulduraarratti Pirezidaanti Mulaatuun kennan hojiirra oolmaasaaf ni tumsina jedhan. yeroon isaa yerooma sadarkaan qabsoo oromoo irra ga'ee jiru kanadha. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya'uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Abbootii qabeenyaa qabeenyisaanii jalaa miidhameef mootummaan deggersa akka godhu Pirezidaanti Doktor Mulaatuun himan 3. Ministarri Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa fi Itti-aanaa dura-taa’aan ODP. Yeroo maras akka waan rakkinafi mudaa. Gefällt 24. Biyya keenyattis baratamuu hinqabu. Egaa sadarkaa yaadaan ammoo gama haqaaf hojjetu cina hiriiruun dirqama sammuu taati. Walitti ida'amuu qofaan Koroonaa moo'achuun danda'ama jedha MM Abiy Ahmad. Roobeeraa Show 1,079 views. Gadaan maqaa ulfinaa namootiin sadarkaa lubaa[sadarkaa jahaffaa] irraa gahanii buttaa qalan kan waamaniidha. Haalli yeroo ammaa diaspora keessatti raawwatamaa jiru duraanis gaarii ta'uu baatuyyuu yeroo ammaa kana garuu sadarkaa jibbisiisaa irra gahee jira. Mootummoonni gurguddoo ta’an xixiqqoon qajeelfamoota sadarkaa addunyaa hojii irra oolchuuf itti gaafatama keenya ba’uu qabna. 575 likes · 15 talking about this. Onkoloolessa 14, 2014 | SEENAA Y. BBC Afaan Oromoo guddinaafi dagaagina afaan oromoof gumaachuuf gartuu hayyotaan dhaabate. Siyaasa "Diqaalaa" Didaa Jalaa! Silaa ajandaan siyaasaa yaada. siyaasa addunyaa keessatti , saba tokko keessaa miti, Biyyumti bara baraaf diina wal taasifate hin jiru. OBN Sad 19, 2011- ODP fi ADO tokkoommani waliin hojjachuuf waliigaltee walii mallatteessan. kanneen rakkoo saba keenyaatiif quuqamu qofaaf, yaa abbaa garaa nurraa. xiinxala guddaa otoo hin gaafatiin sagantaa siyaasaa dhaabbilee Oromoo amma yoona jira, ( nama tokkos haa qabaatanii nama lama) harka saddeetama kan ta’u. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. Onkoloolessa 14, 2014 | SEENAA Y. Ministirri Mummee Dr Abiy aangoo qabatanii yeroodhuma muraasa keessatti addunyaa gutuutti fudhatama argataniis, walitti bu'insi saba bu'urreefatees adeemsa riiformii isaatti gufuu ta'aa jira. #Gabaasa_COVID19_38ffaa ️ Itoophiyaatti sa'a 24 keessatti nomoota 396 qorataman keessaa namni 3 argamuu fi waliigalaan namoota 111 irra gahuu. Warshaan Waarkaa Tireediingii Hawus Dhaabbata Dhuunfaa itti Gaafatamummaansaa Murtaa'e Magaalaa Gaalaanitti argamu Dawwatame. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya'uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Baayyinni gaaffilee kanaaf debii argachu yaalan, garuuu qorannoofi mariin booda deebiin isaanii (1) falaasama matayyaa (2) sheekko durdurii (3) muuxannoo dhuunfaa ykn (4) calaqisa xinsammuu akka ta'e arge. Kitaabni Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad barreessan ''Ida'amuu'' guyyaa har'aa magaalotaafi naannolee garaa garaatti eebbifamaa jira. Jaallannus jibbinuus, qabsoon OROMOO bu'aa ba'ii kana keessa odoo hin ce'iin eessallee hin ga'uu. Falaasamni kamiyyuu aadaa ykn afaan hawaasa tokko irra fottoqee kophaa jirachuu hin dandaa’u. Karaa biraatiin rakkoo mooraa qabsoo Oromoo jiru yoo ilaalle, dhaabbileen siyaasa Oromoo, dhimmoota irratti garaa garummaa qabanii fi waantota irratti waliin hojachuu danda’an adda baafatanii mataa isaaniitiin beekuu dadhabuu dha. Gumii kana jalatti gareewwan afaan, aadaa, aartiifi seenaa Oromoo hundaa'uudhaan barattoonni akkuma dandeettii isaanitti akka hirmaatan ragaan biiroo dhimmoota koomunikeeshinii oromiyaa beekisise. -Hojii gaarii nuti amma qabnu Qabatamaan siyaasa ykn seera addunyaa bulchu haaraa uumuu dha. SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA! HUMNA TA'UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU! SEENAA Y. Sariin OPDO'n bobbaaste ganda Oromoo hunda keessatti sabbontota ciniinaa, kan hafuursu hundatti dutaa turuun isii. Waggoota 28ttan dabran kana keessatti hariiroon dhaabni siyaasaa kun Qabsoo Bilisummaa Oromoo … Read More ». taa’aanii yoo yaadan iyyu, kun akkamiin ta’ee? jedhanii kan nama gaabbisiisuudha. your password. Falaasamni. The book's attribution to Ibn Qutaybah has been rejected by some Sunni scholars. 2 00:00:21,166 --> 00:00:25,170 Seexanni mana amantaa kana dhaauu. Akkuma beekamu siyaasni Xoophiyaa baroota dheeraadhaaf olaantummaa ilaalcha habashootaatiin durfamaa har'a gahe. farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu. Guyyaan Alaabaa 9ffaan kabajame 2. Leenjiin idil addunyaa ogeeyyii fayyaa beeladaa biyyoota Afrikaa 6 irraa walitti babahaan hirmaachise magaalaa Sabbataatti kennamaa jira. Ballinni isaa atomiidhaa gadii ka'ee hanga kosmoosii guddata. Jiilli waajjira ODP giddugaleessaatti I/G/ ijaarsaa fi siyaasa. Namni barate mana foddaansaa addunyaa maratti qaa’u keessa jiraata jechuun nidanda’ama. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. your password. Ogbarruun afoolaa kunis, aadaa, seenaa, duudhaa, amantaafi falaasama akkasumas haala jiruufi jireenya hawaasa tokkoo dhaloota irraa dhalootatti haasawaan kan darbu yoo ta‟u, ogbarruun barreeffamaa ammoo hojii uumee ilma namaa kan barreessaan ogbarruu tokkoo wantoota addunyaa haqaa keessatti mul‟atan addunyaa arga-yaadaa keessatti haala. Karaa foddaa sanaa guutuu addunyaa kanaa daawwachuu waan danda’auufi. 575 likes · 15 talking about this. Yeroo jeequmsaa, barbaada, imalaafi fuula addunyaa jabduufi miirdhabduun keessa tureetti abdii dhabummaa turte. akkaan itti jiru silaa beeytanii galtanii waa hin raftan. While fresh arrests and detentions, kidnappings and disappearances of Oromo nationals have continued in different parts of the regional state of Oromia following the April-May crackdown of peaceful demonstrators, court rulings over the cases of some of the earlier detainees by courts of the regional state are being rejected by political agents of the governing TPLF/EPRDF Party. Mala ykn tooftaa aadaan hawaasa tokkoo addunyaa-isa ittiin hubatu fi hiiku kun falaasama jeedhama. Egaa sadarkaa yaadaan ammoo gama haqaaf hojjetu cina hiriiruun dirqama sammuu taati. SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA! HUMNA TA’UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU! SEENAA Y. Odaa Electronics, Addis Ababa, Ethiopia. your username. falaasama matayyaa (2) sheekko durdurii (3) muuxannoo dhuunfaa ykn (4) calaqisa xinsammuu akka ta'e arge. Akkawaaq Jaalataa Oliiqaa. "Tooftaa fi ogummaa saayinsaawaa rakkoo jaalalaa furan. G(2005)* Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa. Caqasoota Macaafa Qulqulluu yaadatti qabannee irra deddeebinee kan dubbannuu fi lallaba Dilbataa irratti yeroo. your username. taa'aanii yoo yaadan iyyu, kun akkamiin ta'ee ? jedhanii kan nama gaabbisiisuudha. "Haalli omishaa keenya barumsaafi mariidhaan gabbachuu qaba"-Doktar Addunyaa Waaqjiraa Ijaaramaa: Bilisummaan yoo of ijaaran malee hin argamtu. Somali- siyaasada, dhaqaalaha iyo amniga SALAXLEY TV. Gefällt 24. your password. Seenaan Obbo Haayilee seenaa waggoota 72 yoo ta'u, gaafdeebii tokkoon hunda kaasuun. BEEKAN: Barreessaan gartuu siyaasa kamiiyyuu miti. Waan kana ta'eef, manneen hojii dorgomaa gahaa of-taasisuuf haala qabatamaa hordofuun tarkaanfiiwwan jijjiirrama adda addaa ni fudhatu. 27/01/2020. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. G(2005)* Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa. 048 mitglieder. Harargee lixaa aanaa gumbii bordoddeetti Leenjiin hubannoo fi karoorri gabaaban guyyaa 55 sadrkaa aanatti Qotee bultoota adda duree, Horsiisee bultoota adda duree, waldaalee hojii gamtaa , imx fi daldaltoota gara investimentii ceesisuuf bahe irratti marii hoggansa fi Ogeessa Abboottii Adeemsatiif kennamuu eegaleera leenjiin kun itti fufuun guyyoota sadan walitti aananiif Q/B , H,B. Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasa a bal'isuuf jaarmiyaale siyaasaa ala jiraniif waamicha taasisuun ni yaadatama. Yaada kamtu maaliif sirrii dha? Yakka gaafa inni addunyaa tana irra hin jirre hojjatameef akkamitti komatama? Badii malee nama abaaruun yoo xiqqaate wallaaluma, yoo guddate ammoo cubbuu dha! Otuma jennuu mee eenyutu harkaan of uume? Falaasama Oromummaan irra dhaabbate diigu. Waanti afaaniin darbaa dabarsaa dhufe kun baattuu seenaa, eenyummaa, falaasama, ilaalcha, duudhaa, safuu, dinagdee, amantii, siyaasa, beekumsaafi muuxannoo dhala namaa baatee as ga’e. xiinxala guddaa otoo hin gaafatiin sagantaa siyaasaa dhaabbilee Oromoo amma yoona jira, ( nama tokkos haa qabaatanii nama lama) harka saddeetama kan ta’u. Tags: Africa, African Studies, Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books, Oromia. Best of Tilahun Gessesse - Duration: 53:13. waraabessa, gulloo, jangula, harrittaa, uttee, hobolaa, alaala. Gadaan maqaa ulfinaa namootiin sadarkaa lubaa[sadarkaa jahaffaa] irraa gahanii buttaa qalan kan waamaniidha. Siyaasa "Diqaalaa" Silaa ajandaan siyaasaa yaada. Digiriisaa lammataa xumuree Yunivarsiitii Ambootti deebi'ee ammas takka barsisee digirii sadaffaa (dooktorummaasaaf) Yunivarsiitii. Tags: Africa, African Studies, Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books, Oromia. Baqqalaa Jiraataa irraa* Barri 2013 barota darban keessaa adda ture yoo jedhame soba hin fakkatu. kanneen rakkoo saba keenyaatiif quuqamu qofaaf, yaa abbaa garaa nurraa. Jiilli waajjira ODP giddugaleessaatti I/G/ ijaarsaa fi siyaasa. Sirni Leexummaa Yaad-Rimee Qabatama Hin Qabne Kan Jiruu Fi Jireenya Ilma Namaa Irraa Adda Ta`Eedha! #Yooseef_Mulugeetaa_Baabaa (Ph. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from BMNO Oromia President Office, Cameroon St, Behind Yugo Church, Addis Ababa. Kanaafuu anaaf barnoonni meeshaa ammayyaa guddicha ittiin hiyyma cabsan, doofummaa awwaalan, garbummaa hunkuteessan, bilisummaa finiinsaniifi walqixxummaa dagaasanidha. 575 likes · 15 talking about this. Caffeen Oromiyaa walgahii ariifachiisaa 2ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa gaggeesse Gara fuula 14tti Caffeen Oromiyaa walgahii ariifachiisaa 2ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa guyyoota lamaaf Magaalaa Adaamaatti taa’een muudama Af-yaa’ii Caffee Oromiyaa, Pirezidaantii, Pirezidaantii itti aanaa, kaabineewwan kudha torbaa akkasumas aanga’oota Caffeen Walgahii ariifachiisaa kanaan. This banner text can have markup. Ida'amuun falaasama moo ayidiyolojiidha? Doktar Taaddasaa: Ida. Sababni isaas, namoonni yeroo baay'ee jecha kana akka hanqinatti (negative) waam ilaalanfidha. [OBN 17 01 2011, Adaamaa]:-Walitti bu'iinsa tibbana naannoo Buraayyuutti umameen walqabatee olmaa fakkeenyummaa jaarsooliin saba Gaamoo taasisaniif galata galchuuf bakka bu'oonni qeerroo fi abbootii gadaa har'a Oromoo Arbaaminci galan. Leenjiin idil addunyaa ogeeyyii fayyaa beeladaa biyyoota Afrikaa 6 irraa walitti babahaan hirmaachise magaalaa Sabbataatti kennamaa jira. Gama tokkoon Qabsoo bilisummaa fi mirga diimokiraasii hadhawaa sabaa fi sablammootni biyyattii walitti fufiinsaan taasisaa jiraniin yeroo ammaa jijjiiramni abdachiisaan biyyattii keessatti dhufuu danda’eera. Isaanuu (Lammaa Magarsaa dabalatee) kana amananiiru. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. 664 Me gusta · 2 personas están hablando de esto. Obbo Lammaa Magarsaa falaasama Ida’amuu fi walitt-baquu paartiileetti akka walii hin galle har’a Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. Gama kaaniin ammoo abiyootaawwii dimokraasiin mataansaa meeshaa cunqursaan ittiin geggeeffamaa ture waan ta’eef as keessa galu hinqabu yaadni jedhu ka’aa tureera. Siyaasa "Diqaalaa" Didaa Jalaa! Silaa ajandaan siyaasaa yaada. Political Party. Abiy kan IDA'AMU Yaadni # Ida 'amuu jettu kun keessi ishee yoo seentanii ilaaltan daldaltoota siyaasa harkatti gabaa waan kuffisteef dursanii yaada kana. Kitaabni kuni kallattii siyaasa biyyattiin hordoftu. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. Namni barate mana foddaansaa addunyaa maratti qaa’u keessa jiraata jechuun nidanda’ama. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. Abbootii qabeenyaa qabeenyisaanii jalaa miidhameef mootummaan deggersa akka godhu Pirezidaanti Doktor Mulaatuun himan 3. Gumii kana jalatti gareewwan afaan, aadaa, aartiifi seenaa Oromoo hundaa’uudhaan barattoonni akkuma dandeettii isaanitti akka hirmaatan ragaan biiroo dhimmoota koomunikeeshinii oromiyaa beekisise. Erga MM Abiy Ahimad kaleessa galgala Farmaajoo waliin Naayiroobii galanii booda, har'a ganama gaggeessitoota biyyoota sadii kunniin. Ministirri Mummee Dr Abiy aangoo qabatanii yeroodhuma muraasa keessatti addunyaa gutuutti fudhatama argataniis, walitti bu'insi saba bu'urreefatees adeemsa riiformii isaatti gufuu ta'aa jira. Loading Unsubscribe from SALAXLEY TV? Cancel Unsubscribe. "Ask five economists and you'll get five different answers - six if one went to Harvard" kan jedhe hayyuu diingadee Ameerikaa nama Edgar Russell Fiedler jedhamuu dha. Namni barate mana foddaansaa addunyaa maratti qaa'u keessa jiraata jechuun nidanda'ama. -Hojiin kun tarsiimoo waliigalaa Ameerikaatiif yeroo amma siyaasni addunyaa haaraan uumamuu danda’utti baasuu dha. However, besides Onesimos and Aster, Lidia Dimbo,14 Stefanos Bonaya who was originally from Lamu in present day Kenya, Natnael, and Roro were among the active members of the team. Yeroo maras akka waan rakkinafi mudaa. Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas - Free Bible Commentary. Galanni kana Rabbii fi TV OBSiif haata'uutii hojiif gara Walloo deemeen guyyoota 13f haala jiruu fi jireenyaa, falaasama isaan qaban, Siyaasa isaanii deeggaran, Sirboota isaan sirban, Waan isaan nyaataniif dhugan, waan isaan uffatanii fi qotatan, waan isaan amananiif, waan itti amanan eessarraa akka isaan latan, waa'ee Gandoota wal - hin. Karaa foddaa sanaa guutuu addunyaa kanaa daawwachuu waan danda'auufi. 👉pic 1፦ the wroter of this essay. Waan kana ta'eef, manneen hojii dorgomaa gahaa of-taasisuuf haala qabatamaa hordofuun tarkaanfiiwwan jijjiirrama adda addaa ni fudhatu. Caffeen Oromiyaa walgahii ariifachiisaa 2ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa gaggeesse Gara fuula 14tti Caffeen Oromiyaa walgahii ariifachiisaa 2ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa guyyoota lamaaf Magaalaa Adaamaatti taa’een muudama Af-yaa’ii Caffee Oromiyaa, Pirezidaantii, Pirezidaantii itti aanaa, kaabineewwan kudha torbaa akkasumas aanga’oota Caffeen Walgahii ariifachiisaa kanaan. your username. #Gabaasa_COVID19_38ffaa ️ Itoophiyaatti sa'a 24 keessatti nomoota 396 qorataman keessaa namni 3 argamuu fi waliigalaan namoota 111 irra gahuu. Barnoota bu'uuraa Qubee Afaan Oromoo xixiqqaafi gurguddaa sagaleedhaan, Barreeffamaan barachuuf Marsariitii Afaan Oromoo www. Falaasamni kamiyyuu aadaa ykn afaan hawaasa tokko irra fottoqee kophaa jirachuu hin dandaa’u. Foramiin Diingadee Addunyaa (World Economic Forum) ganna 48'n dura, biyya Swizarlaanditti dhaabbata mit-mootummaa tahuun hundaa'e. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from BMNO Oromia President Office, Cameroon St, Behind Yugo Church, Addis Ababa. Yaada kamtu maaliif sirrii dha? Yaada kamtu maaliif dogongora? Kallattii kamtu biyya ceesisa? Deemsa kamtu ummata miidhuu mala? Maaliif? Durayyuu maaltu rakkoo dhale? Ammoo maaltu furmaata? Namni siyaasaa kana gaafata. Sariin OPDO’n bobbaaste ganda Oromoo hunda keessatti sabbontota ciniinaa, kan hafuursu hundatti dutaa turuun isii. Waan hunda dura wareegama Biyya keessaaf bakka laachuutu gaariidha. Welcome! Log into your account. Ummanni oromoo dame kuush keessaa tokko ta'ee akkuma saba Afrikaa kan biro hawaasa seenaa ,aadaa,amantii, falaasama,siyaasa fi xiinsammuu uummataa qabudha. Ballinni isaa atomiidhaa gadii ka'ee hanga kosmoosii guddata. Qoraasuma Jaalalaa. Gumii kana jalatti gareewwan afaan, aadaa, aartiifi seenaa Oromoo hundaa’uudhaan barattoonni akkuma dandeettii isaanitti akka hirmaatan ragaan biiroo dhimmoota koomunikeeshinii oromiyaa beekisise. Kunii qaamoleen siyaasaa biyyattii olaantummaan gaggeessaa turan qajeelummaafi gaarummaan hojjechu dhabuurraa kan maddeedha. siyaasa addunyaa keessatti , saba tokko keessaa miti, Biyyumti bara baraaf diina wal taasifate hin jiru. Addunyaan akka ta’uun irra jiraatu akka ta’utti hojjechuu filannoo godhanneera jedhan. Al-Imama wa al-Siyasa is an Arabic work allegedly written by the Sunni Islamic scholar Ibn Qutaybah about the history of Islam. Siyaasa addunyaa keessatti, saba tokko keessaa miti, Biyyumti bara baraaf diina wal taasifate hin jiru. [OBN 17 01 2011, Adaamaa]:-Walitti bu'iinsa tibbana naannoo Buraayyuutti umameen walqabatee olmaa fakkeenyummaa jaarsooliin saba Gaamoo taasisaniif galata galchuuf bakka bu'oonni qeerroo fi abbootii gadaa har'a Oromoo Arbaaminci galan. Kallacha Oromiyaa bara 25-lakk-37 by gaazexaa3kallacha3or. Leenjiin idil addunyaa ogeeyyii fayyaa beeladaa biyyoota Afrikaa 6 irraa walitti babahaan hirmaachise magaalaa Sabbataatti kennamaa jira. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Paartii Badhaadhinaa Oromiyaa, Legal, ,. Egaa sadarkaa yaadaan ammoo gama haqaaf hojjetu cina hiriiruun dirqama sammuu taati. Haalli qabsoo guyyuu namni guyyaa guyyaatti keessa jiraatuyyuu siyaasadha. Abbootii qabeenyaa qabeenyisaanii jalaa miidhameef mootummaan deggersa akka godhu Pirezidaanti Doktor Mulaatuun himan 3. The 27-year-old, who works in clinical governance at the Royal Women's Hospital at Carlton, will use the money to print 12,000 children's books in the Oromo language, which was banned in parts of East Africa until 1991. Milkeessaan buutame jira! Caqasi Leenjii Bilxiginnaa!. Ministirri Mummee Dr Abiy aangoo qabatanii yeroodhuma muraasa keessatti addunyaa gutuutti fudhatama argataniis, walitti bu'insi saba bu'urreefatees adeemsa riiformii isaatti gufuu ta'aa jira. Waan hunda dura wareegama Biyya keessaaf bakka laachuutu gaariidha. Kora qorannoo kanarratti hayyoonni hirmaatan, seenaa qorannoo irratti hundaa'e barreessuu fi barsiisuun falaasama Oromoon addunyaa kanaaf gumaache irraa faayidaan isaaf malu akka argamuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. #Naannuummaa ( Regionalism) ykn Gandummaa fi Ida'amuun, akkasuma Paartiin Badhaadhinaa ( Prosperity Party) Waliin ni deemaa ? Naannummaa fi Falaasamni Ida'amuu waan waliif faallaati. falaasama kana keessaa gadaan isa tokko"jedha. Ogbarruun afoolaa kunis, aadaa, seenaa, duudhaa, amantaafi falaasama akkasumas haala jiruufi jireenya hawaasa tokkoo dhaloota irraa dhalootatti haasawaan kan darbu yoo ta‟u, ogbarruun barreeffamaa ammoo hojii uumee ilma namaa kan barreessaan ogbarruu tokkoo wantoota addunyaa haqaa keessatti mul‟atan addunyaa arga-yaadaa keessatti haala. siyaasa addunyaa keessatti , saba tokko keessaa miti, Biyyumti bara baraaf diina wal taasifate hin jiru. BEEKAN: Barreessaan gartuu siyaasa kamiiyyuu miti. Waanti afaaniin darbaa dabarsaa dhufe kun baattuu seenaa, eenyummaa, falaasama, ilaalcha, duudhaa, safuu, dinagdee, amantii, siyaasa, beekumsaafi muuxannoo dhala namaa baatee as ga’e. Haalli qabsoo guyyuu namni guyyaa guyyaatti keessa jiraatuyyuu siyaasadha. Ministirri Mummee Dr Abiy aangoo qabatanii yeroodhuma muraasa keessatti addunyaa gutuutti fudhatama argataniis, walitti bu'insi saba bu'urreefatees adeemsa riiformii isaatti gufuu ta'aa jira. Brand NEW LAPTOPS hp DELL Lenovo acer Mac(Apple) And Other brands SMARTPHONES Samsung iPhone Huawei Address Finfinne Bole. Milkeessaan buutame jira! Caqasi Leenjii Bilxiginnaa!. 3 Natoo Addunyaa Barkeessaa 2010 2 Seexaa,201 Ayyaanaa Mul’ataa Falaasama 34 Siyaasa Sirna Gadaa Oromoo Tuulamaa 2000,2001 5,000 35. 765 Mitglieder. Siyaasa "Diqaalaa" Silaa ajandaan siyaasaa yaada. Gama tokkoon Qabsoo bilisummaa fi mirga diimokiraasii hadhawaa sabaa fi sablammootni biyyattii walitti fufiinsaan taasisaa jiraniin yeroo ammaa jijjiiramni abdachiisaan biyyattii keessatti dhufuu danda’eera. Siyaasa "Diqaalaa" Didaa Jalaa! Silaa ajandaan siyaasaa yaada. Namni barate mana foddaansaa addunyaa maratti qaa’u keessa jiraata jechuun nidanda’ama. 1 00:00:15,693 --> 00:00:19,298 Seexanni mana amantaa kana dhaaluu ykn fudhachuu kan barbaadu ta’uu nan amana. xiinxala guddaa otoo hin gaafatiin sagantaa siyaasaa dhaabbilee Oromoo amma yoona jira, ( nama tokkos haa qabaatanii nama lama) harka saddeetama kan ta’u. Asoosamni kallattiinis ta’ee karaa naannawaan kan barsiisuufi kan bashannansiisu gama muuxannoo, mudannoo, aadaa, afaan, duudhaa, ijjannoo siyaasa, falaasama, ilaalcha, beekkumsa naannoo, qaroominaafi kabaja qooddattootaa hawaasa sana bakka bu’e qabuufi agarsiisuutiini. 2 00:00:21,166 --> 00:00:25,170 Seexanni mana amantaa kana dhaauu. Ija nama baay'ee baachuuf dirqamaniiru. " Invite ur friends to like this page Page keenya kana hiriyoota keessan itti afeeraa. Gama kaaniin ammoo abiyootaawwii dimokraasiin mataansaa meeshaa cunqursaan ittiin geggeeffamaa ture waan ta’eef as keessa galu hinqabu yaadni jedhu ka’aa tureera. Ummanni oromoo dame kuush keessaa tokko ta'ee akkuma saba Afrikaa kan biro hawaasa seenaa ,aadaa,amantii, falaasama,siyaasa fi xiinsammuu uummataa qabudha. Barnoota digirii jalqabaa Yunivarsiitii Jimmaatti xumuree isumaan barsiisummaaf Yunivarsiitii Amboo seenee barsiisaa turuun barnoota digirii lammataatiif Yunivarsiitii Finfinnee seene. Nagaa fi hawwi ummata addunyaa guddisuuf immaammata dhimma alaa kan gartuu hin qabnenagaa, biyyoota hundumaa wajjiin wal gargaaruu irratti kan dhaabbate ni deegara. Welcome! Log into your account. Wallelee seena qabeessa kana bitachuun of-bohaarsaa waan yeroo fi waan jireenyaa wallee ke. Welcome! Log into your account. falaasama kana keessaa gadaan isa tokko"jedha. The "Scramble for Africa" (also the Partition of Africa and the Conquest of Africa) was the invasion and occupation, colonization and annexation of African territory by European powers during the. 664 Me gusta · 2 personas están hablando de esto. Addunyaa kana irratti bakkoota humnootni gara garaa hidhannoodhaan wal dura dhaabbatanitti lammiileen nagaan gidduutti miidhamuun waanuma jiru tahu illee hangamuu yoo tahe lolli seeraa fi naamusa mataa ofii qaba. Sabaa jireenya koo, ido birmadoo koo, bu'uura kallati addunyaa irra kaayyadhuu mirkansa, ragaaafi ilaalcha. Yaada kamtu maaliif sirrii dha? Yakka gaafa inni addunyaa tana irra hin jirre hojjatameef akkamitti komatama? Badii malee nama abaaruun yoo xiqqaate wallaaluma, yoo guddate ammoo cubbuu dha! Otuma jennuu mee eenyutu harkaan of uume? Falaasama Oromummaan irra dhaabbate diigu. taa’aanii yoo yaadan iyyu, kun akkamiin ta’ee? jedhanii kan nama gaabbisiisuudha. Lixa Oromiyaatti dhalate. Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasa a bal'isuuf jaarmiyaale siyaasaa ala jiraniif waamicha taasisuun ni yaadatama. Arti Kumalaa Addunyaa, walleelee warraaqsaa, aadaa fi ammayyaa yeroo sadaffaaf qopheessee dhiyeessee jira. "Haalli omishaa keenya barumsaafi mariidhaan gabbachuu qaba"-Doktar Addunyaa Waaqjiraa Ijaaramaa: Bilisummaan yoo of ijaaran malee hin argamtu. Ogbarruun afoolaa kunis, aadaa, seenaa, duudhaa, amantaafi falaasama akkasumas haala jiruufi jireenya hawaasa tokkoo dhaloota irraa dhalootatti haasawaan kan darbu yoo ta‟u, ogbarruun barreeffamaa ammoo hojii uumee ilma namaa kan barreessaan ogbarruu tokkoo wantoota addunyaa haqaa keessatti mul‟atan addunyaa arga-yaadaa keessatti haala. August 16, 2014 Beekan Gulummaa Irranaa jedhama. Oduu Haaraya. 048 mitglieder. "Rakkoo Guddaan Mirga Ofiif Gaafachuu Dhabuu Dha" Dr Nagaasoo Gidaadaa. Egaa sadarkaa yaadaan ammoo gama haqaaf hojjetu cina hiriiruun dirqama sammuu taati. Sirnoota darbanirraa kaasee sirni siyaasa Itoophiyaa daran walxaxaadha. Wallelee seena qabeessa kana bitachuun of-bohaarsaa waan yeroo fi waan jireenyaa wallee ke. "Tooftaa fi ogummaa saayinsaawaa rakkoo jaalalaa furan. SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA! HUMNA TA'UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU! SEENAA Y. Akkuma beekamu siyaasni Xoophiyaa baroota dheeraadhaaf olaantummaa ilaalcha habashootaatiin durfamaa har'a gahe. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Sababni isaas, namoonni yeroo baay'ee jecha kana akka hanqinatti (negative) waam ilaalanfidha. Waa’ee mirga namaaf kan jiru qajeelfama jechoota abdii of keessaa qabu kan sadarkaa addunyaa jalaa boodatti hin jennu. Addunyaa Mara Irraa Waajjiroota Keenya Daawwadhu Nu Qunnami barachuuf gara Roomaan dhaqe; yunivarsiitii kana kan geggeessu phaaphaasicha ture. 27/01/2020. Uummamni waan addunyaa fiizikaalaa keessati ta'u, fi waluumaagalatti jireenya ibsa. your password. Welcome! Log into your account. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa accomplice tumsaa, tumsituu, baabsii accomplishment raawwii account, calculation herrega accountant. farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu. Gumii kana jalatti gareewwan afaan, aadaa, aartiifi seenaa Oromoo hundaa’uudhaan barattoonni akkuma dandeettii isaanitti akka hirmaatan ragaan biiroo dhimmoota koomunikeeshinii oromiyaa beekisise. Jaallannus jibbinuus, qabsoon OROMOO bu'aa ba'ii kana keessa odoo hin ce'iin eessallee hin ga'uu. Abbootii qabeenyaa qabeenyisaanii jalaa miidhameef mootummaan deggersa akka godhu Pirezidaanti Doktor Mulaatuun himan 3. Addunyaan akka ta’uun irra jiraatu akka ta’utti hojjechuu filannoo godhanneera jedhan. yoo barbaachisees, wal irraa fagaachuun keenya lola addunyaatu itti jirtuun tokko miti. Kun siyaasa waan ta’eef isaantu waliigalee godhata. Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Falaasama Mumme ministeera Dr. Karaa foddaa sanaa guutuu addunyaa kanaa daawwachuu waan danda'auufi. ODP Bulchinsa Magaalaa Dadar. Af-yaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo fi Hooggantuu Waajjira Ministira Muummee Itiyoophiyaa Aadde Dammituu Hambisaatiin durfamu miseensota Caffee Oromiyaa waliin Magaalaa Finfinneetti Masaraa Mootummaa Biyyaalessaa fi Pirojeektii shaggar daawwataniiru. Dargaggoonni olola farreen nageenyaan dogoggorfamuu akka hin qabne dhaamame 3. Namni siyaasa irraa bilisa ta’ee kan hin jiraanne yoo ta’es, siyaasa wal-qixxummaa fi haqaa akkasumas jijjiiramaaf hojjetu ni ajaa’ibsiifata. Hayyuu,aalima,waloo fi kalaqaa qubee afaan oromoo ti. Odaa Electronics, Addis Ababa, Ethiopia. Kisaaraa dinagdee addunyaa keenya mudachaa jiru maqsuuf haalli ajaja addunyaa haaraan akka uumamu waamicha dabarsaa jiru. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta'e jala muree dubbata. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. Egaa sadarkaa yaadaan ammoo gama haqaaf hojjetu cina hiriiruun dirqama sammuu taati. Isaanuu (Lammaa Magarsaa dabalatee) kana amananiiru. Ummanni oromoo dame kuush keessaa tokko ta'ee akkuma saba Afrikaa kan biro hawaasa seenaa ,aadaa,amantii, falaasama,siyaasa fi xiinsammuu uummataa qabudha. [OBN 17 01 2011, Adaamaa]:-Walitti bu'iinsa tibbana naannoo Buraayyuutti umameen walqabatee olmaa fakkeenyummaa jaarsooliin saba Gaamoo taasisaniif galata galchuuf bakka bu'oonni qeerroo fi abbootii gadaa har'a Oromoo Arbaaminci galan. OPDO'n ganna 26 oliif dantaa Oromoo caalaa isa Woyyaanee kabajsiisaa akka ture hunda jalaa waan dhokate miti. -Hojiin kun tarsiimoo waliigalaa Ameerikaatiif yeroo amma siyaasni addunyaa haaraan uumamuu danda’utti baasuu dha. Sheek Bakrii Saphaloo, Karamile, Ethiopia. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. your username. Nagaan biyya keenyaaf, Guutummaa addunyaa keenyaaf haa ta'u. Jaallannus jibbinuus, qabsoon OROMOO bu'aa ba'ii kana keessa odoo hin ce'iin eessallee hin ga'uu. Isaan garuu yaada abiyootaawwii dimokraasiin qaama sagantaa paartii haaraa ta’uu qaba jedhu kaa’u. Namoonni hedduun ABO tokkicha hundeessuun, amma adeemsa cidhaa tokkotti ilaalee ka abdii kutate manni haa lakkaa'uu. Obbo Lammaa Magarsaa falaasama Ida’amuu fi walitt-baquu paartiileetti akka walii hin galle har’a Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. Barnoota digirii jalqabaa Yunivarsiitii Jimmaatti xumuree isumaan barsiisummaaf Yunivarsiitii Amboo seenee barsiisaa turuun barnoota digirii lammataatiif Yunivarsiitii Finfinnee seene. Okuhle Mtilwa KaMjoli 108,201 views. kanneen rakkoo saba keenyaatiif quuqamu qofaaf, yaa abbaa garaa nurraa. Home Qarreefi Qeerroo Hayyicha seenaafi siyaasaa, Doktar Nagaasoo Gidaadaa bara 1933 – 2011tti. akkaan itti jiru silaa beeytanii galtanii waa hin raftan. "Rakkoo Guddaan Mirga Ofiif Gaafachuu Dhabuu Dha" Dr Nagaasoo Gidaadaa. Gaggeessitoonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa Naayiroobii jiru. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. Af-yaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo fi Hooggantuu Waajjira Ministira Muummee Itiyoophiyaa Aadde Dammituu Hambisaatiin durfamu miseensota Caffee Oromiyaa waliin Magaalaa Finfinneetti Masaraa Mootummaa Biyyaalessaa fi Pirojeektii shaggar daawwataniiru. Foramiin Diingadee Addunyaa (World Economic Forum) ganna 48'n dura, biyya Swizarlaanditti dhaabbata mit-mootummaa tahuun hundaa'e. Lixa Oromiyaatti dhalate. The 27-year-old, who works in clinical governance at the Royal Women's Hospital at Carlton, will use the money to print 12,000 children's books in the Oromo language, which was banned in parts of East Africa until 1991. 3 Natoo Addunyaa Barkeessaa 2010 2 Seexaa,201 Ayyaanaa Mul’ataa Falaasama 34 Siyaasa Sirna Gadaa Oromoo Tuulamaa 2000,2001 5,000 35. yoo barbaachisees, wal irraa fagaachuun keenya lola addunyaatu itti jirtuun tokko miti. BEEKAN: Barreessaan gartuu siyaasa kamiiyyuu miti. 048 mitglieder. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Tags: Africa, African Studies, Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books, Oromia. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. Gadaan maqaa ulfinaa namootiin sadarkaa lubaa[sadarkaa jahaffaa] irraa gahanii buttaa qalan kan waamaniidha. your password. Political Party. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. Loading Unsubscribe from SALAXLEY TV? Cancel Unsubscribe. Raya Studio 260,179 views. "Rakkoo Guddaan Mirga Ofiif Gaafachuu Dhabuu Dha" Dr Nagaasoo Gidaadaa. Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Hoggantoota biratti jibbamanii dhiibamaniiru. (war crime) dha. Seenaan Obbo Haayilee seenaa waggoota 72 yoo ta'u, gaafdeebii tokkoon hunda kaasuun. Sirni Leexummaa Yaad-Rimee Qabatama Hin Qabne Kan Jiruu Fi Jireenya Ilma Namaa Irraa Adda Ta`Eedha! #Yooseef_Mulugeetaa_Baabaa (Ph. Gumiin kun afaan, aadaa, duudhaa, seenaa fi falaasama Oromoo guddisuu fi dagaagsuu keessatti gumaacha guddaa qaba. The book's attribution to Ibn Qutaybah has been rejected by some Sunni scholars. Dargaggoonni olola farreen nageenyaan dogoggorfamuu akka hin qabne dhaamame 3. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Paartii Badhaadhinaa Oromiyaa, Legal, ,. Falaasama biraa tokkollee hin barbaadu. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. The "Scramble for Africa" (also the Partition of Africa and the Conquest of Africa) was the invasion and occupation, colonization and annexation of African territory by European powers during the. Lixa Oromiyaatti dhalate. afaan-oromoo. "Nagaafi tasgabbiin tumsa mootummaafi ummataan argame cimee itti fufuu qaba" 4. YAADRIMEE QEEQA OGBARRUU (CONCEPTS OF LITIRARY CRITICISM) 1. xiinxala guddaa otoo hin gaafatiin sagantaa siyaasaa dhaabbilee Oromoo amma yoona jira, ( nama tokkos haa qabaatanii nama lama) harka saddeetama kan ta’u. Ballinni isaa atomiidhaa gadii ka'ee hanga kosmoosii guddata. Kan yaada hin qabneef. Kallattii qiiblaa (Kaaba dhugaa irrraa gara saa atiin naannoftutti) 152 ° | Kallattii qiiblaa (Kaaba kompaasii irrraa gara saa’atiin naannoftutti) 146 ° Fakkii Kompasii irratti K kaaba jioogiraafii kan dhugaa, limmoon diimtuun kompaasii kaaba maagineetii/kompaasii akkasumas xiyyi magariisni kallattii Qiiblaa agarsiisa. ummanni oromoo durii kaasee sirna. Waanti afaaniin darbaa dabarsaa dhufe kun baattuu seenaa, eenyummaa, falaasama, ilaalcha, duudhaa, safuu, dinagdee, amantii, siyaasa, beekumsaafi muuxannoo dhala namaa baatee as ga’e. Jiilli waajjira ODP giddugaleessaatti I/G/ ijaarsaa fi siyaasa. (war crime) dha. Namni barate mana foddaansaa addunyaa maratti qaa'u keessa jiraata jechuun nidanda'ama. Qabeenyumti uummatichaayyuu falaasama! Kanaan duras warri qoqqoodaniii bulchuun jiruu isaanii taate sun akka Oromoon baratee, dubbisee seenaa qoratee as hinbaafne ukkaamsaa turan. Gadaan maqaa ulfinaa namootiin sadarkaa lubaa[sadarkaa jahaffaa] irraa gahanii buttaa qalan kan waamaniidha. Sariin OPDO’n bobbaaste ganda Oromoo hunda keessatti sabbontota ciniinaa, kan hafuursu hundatti dutaa turuun isii. "Rakkoo Guddaan Mirga Ofiif Gaafachuu Dhabuu Dha" Dr Nagaasoo Gidaadaa. Raya Studio 260,179 views. Called simply Afaan, which means 'language' in Oromo, the month-long campaign to raise $20,000 on pozible. Galanni kana Rabbii fi TV OBSiif haata’uutii hojiif gara Walloo deemeen guyyoota 13f haala jiruu fi jireenyaa, falaasama isaan qaban, Siyaasa isaanii deeggaran, Sirboota isaan sirban, Waan isaan nyaataniif dhugan, waan isaan uffatanii fi qotatan, waan isaan amananiif, waan itti amanan eessarraa akka isaan latan, waa’ee Gandoota wal - hin. Sirnoota darbanirraa kaasee sirni siyaasa Itoophiyaa daran walxaxaadha. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Namoonni hedduun ABO tokkicha hundeessuun, amma adeemsa cidhaa tokkotti ilaalee ka abdii kutate manni haa lakkaa'uu. 048 mitglieder. Dirreen Sheek Huseen amantii, aadaafi bakka seenaati. Mala ykn tooftaa aadaan hawaasa tokkoo addunyaa-isa ittiin hubatu fi hiiku kun falaasama jeedhama. Welcome! Log into your account. The "Scramble for Africa" (also the Partition of Africa and the Conquest of Africa) was the invasion and occupation, colonization and annexation of African territory by European powers during the. Best of Tilahun Gessesse - Duration: 53:13. your password. < Oromoon kun Meeqaa? > Mee "Alaabaawwan" armaan gaditti ilaaltan kana yommuu argitan, maaltu isinitti dhaga'ame? Ni gammaddanii? Ni boontanii? Moo yaada biroo tu isinitti dhufe?. yoo barbaachisees, wal irraa fagaachuun keenya lola addunyaatu itti jirtuun tokko miti. Mata dureewwan walitti dhiyaatan Siyaasa. Iccitiin humna Waaqa tokkichaa karaa uumamoota kanaa ibsama. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. Obbo Haayilee Gabreetiin Oromoon wallaalee jira jechuun fafa. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya'uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Called simply Afaan, which means 'language' in Oromo, the month-long campaign to raise $20,000 on pozible. OPDO'n ganna 26 oliif dantaa Oromoo caalaa isa Woyyaanee kabajsiisaa akka ture hunda jalaa waan dhokate miti. Beekan Gulummaa Irranaa jedhama. Kitaabni Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad barreessan ''Ida'amuu'' guyyaa har'aa magaalotaafi naannolee garaa garaatti eebbifamaa jira. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. Nagaan biyya keenyaaf, Guutummaa addunyaa keenyaaf haa ta'u. Meet Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books Dargaggoon waggaa 30 kitaabota Afaan Oromoo 29 barreessee, kitaabota 85 ol akkasumas barruulee adda addaa gulaaleera:BEEKAN GULUMMAA IRRANAA July 2, 2015 Posted by OromianEconomist in African Literature, Oromo Literature. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. on this regard it is beyond any shadow of a doubt that Oromo has been the gretetest people which belongs to the Kushitic clan. Raya Studio 260,179 views. Sheek Bakrii Saphaloo, Karamile, Ethiopia. Biyyooti addunyaa sadaffaan qabsoo isaan [ deleted ] fi saaminsa Imperiyalsmii dhuma itti godhanii wal qixxummaa fi bu’aa hundaaf kan qabu wal qunnamtii. Eebbisaa Addunyaa weellisaa beekkamaa fi qabsaawa mirga Oromoo ti. "Haalli omishaa keenya barumsaafi mariidhaan gabbachuu qaba"-Doktar Addunyaa Waaqjiraa Ijaaramaa: Bilisummaan yoo of ijaaran malee hin argamtu. Mata dureewwan walitti dhiyaatan Siyaasa. Jiraattonni ibsa kallattii hojii fuulduraarratti Pirezidaanti Mulaatuun kennan hojiirra oolmaasaaf ni tumsina jedhan. Digiriisaa lammataa xumuree Yunivarsiitii Ambootti deebi'ee ammas takka barsisee digirii sadaffaa (dooktorummaasaaf) Yunivarsiitii. Sabaa jireenya koo, ido birmadoo koo, bu'uura kallati addunyaa irra kaayyadhuu mirkansa, ragaaafi ilaalcha. Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. D) Afaan Oromootti kan hiike. Erga gara aangootti dhufanii boodas waltajjiiwwan biyya keessaafi idil-addunyaa. Ministirri Mummee Abiy Ahimad osoo gara aangootti hin dhufiin dura waa'ee falaasama 'Ida'amuu' kan dubbataa turan. Kana qo'anno kitaaba Qulqulluu keessatti argadha. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. on this regard it is beyond any shadow of a doubt that Oromo has been the gretetest people which belongs to the Kushitic clan. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from BMNO Oromia President Office, Cameroon St, Behind Yugo Church, Addis Ababa. ummanni oromoo durii kaasee sirna. Walitti ida'amuu qofaan Koroonaa moo'achuun danda'ama jedha MM Abiy Ahmad. your username. Haa tahu malee lola. Galanni kana Rabbii fi TV OBSiif haata'uutii hojiif gara Walloo deemeen guyyoota 13f haala jiruu fi jireenyaa, falaasama isaan qaban, Siyaasa isaanii deeggaran, Sirboota isaan sirban, Waan isaan nyaataniif dhugan, waan isaan uffatanii fi qotatan, waan isaan amananiif, waan itti amanan eessarraa akka isaan latan, waa'ee Gandoota wal - hin. Karaa foddaa sanaa guutuu addunyaa kanaa daawwachuu waan danda'auufi. Barnoota digirii jalqabaa Yunivarsiitii Jimmaatti xumuree isumaan barsiisummaaf Yunivarsiitii Amboo seenee barsiisaa turuun barnoota digirii lammataatiif Yunivarsiitii Finfinnee seene. Faayidaa ummata isaanii dursuun gidiraa hedduu arganiiru. The Oromo language team which was organized about 1890 consisted 15 to 20 members. Kumalaa Addunyaa fi Bishriyyaa Boorishaa Nu Gargara hin Baanuu New Oromoo Music 2018 by Raya Studio - Duration: 6:13. Isaan garuu yaada abiyootaawwii dimokraasiin qaama sagantaa paartii haaraa ta’uu qaba jedhu kaa’u. Namni barate mana foddaansaa addunyaa maratti qaa'u keessa jiraata jechuun nidanda'ama. Digiriisaa lammataa xumuree Yunivarsiitii Ambootti deebi'ee ammas takka barsisee digirii sadaffaa (dooktorummaasaaf) Yunivarsiitii. your password. Ballinni isaa atomiidhaa gadii ka'ee hanga kosmoosii guddata. Erga gara aangootti dhufanii boodas waltajjiiwwan biyya keessaafi idil-addunyaa. Baayyinni gaaffilee kanaaf debii argachu yaalan, garuuu qorannoofi mariin booda deebiin isaanii (1) falaasama matayyaa (2) sheekko durdurii (3) muuxannoo dhuunfaa ykn (4) calaqisa xinsammuu akka ta'e arge. Lixa Oromiyaatti dhalate. taa’aanii yoo yaadan iyyu, kun akkamiin ta’ee ? jedhanii kan nama gaabbisiisuudha. Akkawaaq Jaalataa Oliiqaa. Barnoota bu'uuraa Qubee Afaan Oromoo xixiqqaafi gurguddaa sagaleedhaan, Barreeffamaan barachuuf Marsariitii Afaan Oromoo www. Warshaan Waarkaa Tireediingii Hawus Dhaabbata Dhuunfaa itti Gaafatamummaansaa Murtaa'e Magaalaa Gaalaanitti argamu Dawwatame. < Oromoon kun Meeqaa? > Mee "Alaabaawwan" armaan gaditti ilaaltan kana yommuu argitan, maaltu isinitti dhaga'ame? Ni gammaddanii? Ni boontanii? Moo yaada biroo tu isinitti dhufe?. falaasama kana keessaa gadaan isa tokko"jedha. Akkuma beekamu siyaasni Xoophiyaa baroota dheeraadhaaf olaantummaa ilaalcha habashootaatiin durfamaa har'a gahe. Kitaabni Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad barreessan ''Ida'amuu'' guyyaa har'aa magaalotaafi naannolee garaa garaatti eebbifamaa jira. Waliigalteen kun hoggansa paartilee lamaanitiin mallatteeffame. Namoonni cimina qaban siyaasa walitti fidanii (suphanii) tursiisan. Nagaa fi hawwi ummata addunyaa guddisuuf immaammata dhimma alaa kan gartuu hin qabnenagaa, biyyoota hundumaa wajjiin wal gargaaruu irratti kan dhaabbate ni deegara. Baayyinni gaaffilee kanaaf debii argachu yaalan, garuuu qorannoofi mariin booda deebiin isaanii (1) falaasama matayyaa (2) sheekko durdurii (3) muuxannoo dhuunfaa ykn (4) calaqisa xinsammuu akka ta'e arge. Kitaabni kuni kallattii siyaasa biyyattiin hordoftu. Jiilli waajjira ODP giddugaleessaatti I/G/ ijaarsaa fi siyaasa. 21: Akka mirga diinagdee, hawaasummaa fi aadaa seera addunyaa( International covenant on economic, social and culturan rights, article 1) aangoo 1ffaatti: "Sabooti hundi mirga hiree murteeffaannaa qabu. Ministirri Mummee Dr Abiy aangoo qabatanii yeroodhuma muraasa keessatti addunyaa gutuutti fudhatama argataniis, walitti bu'insi saba bu'urreefatees adeemsa riiformii isaatti gufuu ta'aa jira. Erga gara aangootti dhufanii boodas waltajjiiwwan biyya keessaafi idil-addunyaa. waraabessa, gulloo, jangula, harrittaa, uttee, hobolaa, alaala. Baqqalaa Jiraataa irraa* Barri 2013 barota darban keessaa adda ture yoo jedhame soba hin fakkatu. Yeroo jeequmsaa, barbaada, imalaafi fuula addunyaa jabduufi miirdhabduun keessa tureetti abdii dhabummaa turte. Dhugaan Ni Dubbata. Onkoloolessa 14, 2014 | SEENAA Y. OPDO’n ganna 26 oliif dantaa Oromoo caalaa isa Woyyaanee kabajsiisaa akka ture hunda jalaa waan dhokate miti. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. GALAANA GUDDAA SOCHOOSUU DANDEENYA!! Aug 17, 2014 Abishe Gerba 1 Comments News. Qabeenyumti uummatichaayyuu falaasama! Kanaan duras warri qoqqoodaniii bulchuun jiruu isaanii taate sun akka Oromoon baratee, dubbisee seenaa qoratee as hinbaafne ukkaamsaa turan. Gaggeessitoonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa Naayiroobii jiru. Wallelee seena qabeessa kana bitachuun of-bohaarsaa waan yeroo fi waan jireenyaa wallee ke. Hacaaluu Hundeessaa Fi Kumalaa Addunyaa Sooddoo New Oromo Music 2019 - Duration: 5:57. Ani akka kiyyatti, Ummata Oromoo miyoona 40 ol ta’ee jiru kana gidduutti tokkummaan bu’e malee furmaata hin arganu jennee yaanna yoo ta’e, sammuu keenyatu hedduu xiqqaatee nu rakkisaa jira jechuudha. your username. Sirni Leexummaa Yaad-Rimee Qabatama Hin Qabne Kan Jiruu Fi Jireenya Ilma Namaa Irraa Adda Ta`Eedha! #Yooseef_Mulugeetaa_Baabaa (Ph. Akkawaaq Jaalataa Oliiqaa. [OBN 17 01 2011, Adaamaa]:-Walitti bu'iinsa tibbana naannoo Buraayyuutti umameen walqabatee olmaa fakkeenyummaa jaarsooliin saba Gaamoo taasisaniif galata galchuuf bakka bu'oonni qeerroo fi abbootii gadaa har'a Oromoo Arbaaminci galan. Baqqalaa Jiraataa irraa* Barri 2013 barota darban keessaa adda ture yoo jedhame soba hin fakkatu. Yaada kamtu maaliif sirrii dha? Yaada kamtu maaliif dogongora? Kallattii kamtu biyya ceesisa? Deemsa kamtu ummata miidhuu mala? Maaliif? Durayyuu maaltu rakkoo dhale? Ammoo maaltu furmaata? Namni siyaasaa kana gaafata. OPDO eennu akka uume beekna. SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA! HUMNA TA'UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU! SEENAA Y. Ummanni oromoo dame kuush keessaa tokko ta’ee akkuma saba Afrikaa kan biro hawaasa seenaa ,aadaa,amantii, falaasama,siyaasa fi xiinsammuu uummataa qabudha. Tokkummaa uummachuuf falaasama addunyaa irra hin jirre nu hin barbaachisu. Abbootii qabeenyaa qabeenyisaanii jalaa miidhameef mootummaan deggersa akka godhu Pirezidaanti Doktor Mulaatuun himan 3. Waliigalteen walitti makamuu kunis Dura taa'aa Itti Aanaa ODP obbo Lammaa Magarsaa fi Dura Taa'aa ADO obbo Leencoo Lataatin Waajjira Pireezedaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaatti mallatteeffame. Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasa a bal'isuuf jaarmiyaale siyaasaa ala jiraniif waamicha taasisuun ni yaadatama. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. 27/01/2020. Digiriisaa lammataa. WAASHINGITAN, DIISII — Ministarri Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa fi Itti-aanaa dura-taa'aan ODP. Ballinni isaa atomiidhaa gadii ka'ee hanga kosmoosii guddata. Ministarri Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa fi Itti-aanaa dura-taa’aan ODP. Beekan Gulummaa Irranaa jedhama. Al-Imama wa al-Siyasa is an Arabic work allegedly written by the Sunni Islamic scholar Ibn Qutaybah about the history of Islam. #Gabaasa_COVID19_38ffaa ️ Itoophiyaatti sa'a 24 keessatti nomoota 396 qorataman keessaa namni 3 argamuu fi waliigalaan namoota 111 irra gahuu. Waan kana ta'eef, manneen hojii dorgomaa gahaa of-taasisuuf haala qabatamaa hordofuun tarkaanfiiwwan jijjiirrama adda addaa ni fudhatu. 765 Mitglieder. Kallacha Oromiyaa bara 25-lakk-37 by gaazexaa3kallacha3or. 1 00:00:15,693 --> 00:00:19,298 Seexanni mana amantaa kana dhaaluu ykn fudhachuu kan barbaadu ta’uu nan amana. (war crime) dha. Gadaan maqaa ulfinaa namootiin sadarkaa lubaa[sadarkaa jahaffaa] irraa gahanii buttaa qalan kan waamaniidha. Haalli qabsoo guyyuu namni guyyaa guyyaatti keessa jiraatuyyuu siyaasadha. Kitaabni kuni kallattii siyaasa biyyattiin hordoftu. Jaalladhaa, afeeraa,. Waggoota 28ttan dabran kana keessatti hariiroon dhaabni siyaasaa kun Qabsoo Bilisummaa Oromoo … Read More ». Kunis, afoolli qabeenyaafi albuuda hawaasni kuusee dhalootaaf dabarsuun falaasamaafi sona isaa guddifatu ta’uu nu hubachiisa. Isaan umurii isaanii guutuu Oromoof nama jiraate ta'uu seenaan jireenya isaanii ni agarsiisa. Shororkeessummaan siyaasa keessatti dhima tokkollee baasee hinbeeku. Qabsoon Oromoon itti jiru bilisummaa, abbaa biyyummaa fi mirga dimokraasii alagaan nurraa fudhatame deeffachuuf qabsootti jira. Kan inni ittiin beekkamu keessaa tokko walleesaa kan gootummaa faarsuu fi deeggarsa olaanaa ABOf, dhaabbata Oromoon hiree isaa ofiin akka murteeffatuuf qabsaawu, qabuuni. Seenaan Obbo Haayilee seenaa waggoota 72 yoo ta'u, gaafdeebii tokkoon hunda kaasuun. Milkeessaan buutame jira! Caqasi Leenjii Bilxiginnaa!. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from BMNO Oromia President Office, Cameroon St, Behind Yugo Church, Addis Ababa. Kan inni ittiin beekkamu keessaa tokko wal leesaa kan gootummaa faarsuu fi deeggarsa olaanaa ABOf, dhaabbata Oromoon hiree isaa ofiin akka murteeffatuuf qabsaawu, qabuuni. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. Barnoota bu'uuraa Qubee Afaan Oromoo xixiqqaafi gurguddaa sagaleedhaan, Barreeffamaan barachuuf Marsariitii Afaan Oromoo www. G(2005) Kutaa 1ffaa Duubisuuf Addana Tuqaa Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa Gabrummaa waggaa 100 olii hanqisuuf. 👉pic 1፦ the wroter of this essay. Hambaa Galmee Addunyaarratti galmeessisuuf kan dhiyaates 14/12/2011(ALI bara 2004) Holqa Soof umar:- hambaa aadaafi uumamaati. Mootummoonni gurguddoo ta’an xixiqqoon qajeelfamoota sadarkaa addunyaa hojii irra oolchuuf itti gaafatama keenya ba’uu qabna. Harargee lixaa aanaa gumbii bordoddeetti Leenjiin hubannoo fi karoorri gabaaban guyyaa 55 sadrkaa aanatti Qotee bultoota adda duree, Horsiisee bultoota adda duree, waldaalee hojii gamtaa , imx fi daldaltoota gara investimentii ceesisuuf bahe irratti marii hoggansa fi Ogeessa Abboottii Adeemsatiif kennamuu eegaleera leenjiin kun itti fufuun guyyoota sadan walitti aananiif Q/B , H,B. BEEKAN: Barreessaan gartuu siyaasa kamiiyyuu miti. walabaa argachuu na barbaachisa. Gama kaaniin ammoo abiyootaawwii dimokraasiin mataansaa meeshaa cunqursaan ittiin geggeeffamaa ture waan ta’eef as keessa galu hinqabu yaadni jedhu ka’aa tureera. Kallacha Oromiyaa bara 25-lakk-37 by gaazexaa3kallacha3or. farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu. Waanti afaaniin darbaa dabarsaa dhufe kun baattuu seenaa, eenyummaa, falaasama, ilaalcha, duudhaa, safuu, dinagdee, amantii, siyaasa, beekumsaafi muuxannoo dhala namaa baatee as ga’e. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. G(2005) | Onkoloolessa 14, 2014 Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa Gabrummaa waggaa 100 olii hanqisuuf akka hin taane, naaf hubattu jedheen. August 27, 2014. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Tokkummaa uummachuuf falaasama addunyaa irra hin jirre nu hin barbaachisu. A Silaa ajandaan siyaasaa yaada. OBN Sad 19, 2011- ODP fi ADO tokkoommani waliin hojjachuuf waliigaltee walii mallatteessan. 8,186 likes · 17 talking about this. Kitaabni kuni kallattii siyaasa biyyattiin hordoftu. Kumalaa Addunyaa fi Bishriyyaa Boorishaa Nu Gargara hin Baanuu New Oromoo Music 2018 by Raya Studio - Duration: 6:13. Addunyaa Mara Irraa Waajjiroota Keenya Daawwadhu Nu Qunnami barachuuf gara Roomaan dhaqe; yunivarsiitii kana kan geggeessu phaaphaasicha ture. Innis dhaabachu qaba. < Oromoon kun Meeqaa? > Mee "Alaabaawwan" armaan gaditti ilaaltan kana yommuu argitan, maaltu isinitti dhaga'ame? Ni gammaddanii? Ni boontanii? Moo yaada biroo tu isinitti dhufe?. Erga gara aangootti dhufanii boodas waltajjiiwwan biyya keessaafi idil-addunyaa. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from BMNO Oromia President Office, Cameroon St, Behind Yugo Church, Addis Ababa. Caqasoota Macaafa Qulqulluu yaadatti qabannee irra deddeebinee kan dubbannuu fi lallaba Dilbataa irratti yeroo Macaafni Qulqulluun dubbifamu kan dhageenyu taʼus, Macaafa Qulqulluu sirriitti hin qayyabannu turre. yoo barbaachisees, wal irraa fagaachuun keenya lola addunyaatu itti jirtuun tokko miti. Falaasama biraa tokkollee hin barbaadu. 2 00:00:21,166 --> 00:00:25,170 Seexanni mana amantaa kana dhaauu. Afaan Laatiinii fi Giriikii, seenaa, falaasama, xinsammuu fi barumsa amantii baradheera. Welcome! Log into your account. 27/01/2020. Namni siyaasa irraa bilisa ta'ee kan hin jiraanne yoo ta'es, siyaasa wal-qixxummaa fi haqaa akkasumas jijjiiramaaf hojjetu ni ajaa'ibsiifata. Kora qorannoo kanarratti hayyoonni hirmaatan, seenaa qorannoo irratti hundaa'e barreessuu fi barsiisuun falaasama Oromoon addunyaa kanaaf gumaache irraa faayidaan isaaf malu akka argamuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Obbo Lammaa Magarsaa falaasama Ida'amuu fi walitt-baquu paartiileetti akka walii hin galle har'a Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. Foramiin Diingadee Addunyaa (World Economic Forum) ganna 48'n dura, biyya Swizarlaanditti dhaabbata mit-mootummaa tahuun hundaa'e. farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu. Kitaabni Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad barreessan ''Ida'amuu'' guyyaa har'aa magaalotaafi naannolee garaa garaatti eebbifamaa jira. Isaanuu (Lammaa Magarsaa dabalatee) kana amananiiru. Galanni kana Rabbii fi TV OBSiif haata’uutii hojiif gara Walloo deemeen guyyoota 13f haala jiruu fi jireenyaa, falaasama isaan qaban, Siyaasa isaanii deeggaran, Sirboota isaan sirban, Waan isaan nyaataniif dhugan, waan isaan uffatanii fi qotatan, waan isaan amananiif, waan itti amanan eessarraa akka isaan latan, waa’ee Gandoota wal - hin. Waggoota 28ttan dabran kana keessatti hariiroon dhaabni siyaasaa kun Qabsoo Bilisummaa Oromoo … Read More ». Abbaaduulaa Gammadaas yeroo tokkotti amanamaa Mallas akka ture waan haalamuu miti. OBN Ebla 14, 2011-Yuunvarsiitiin Mattuu Kora Qorannoo Oromoo, hayyoota Oromootin qophaa'e taa'e. Ani akka kiyyatti, Ummata Oromoo miyoona 40 ol ta’ee jiru kana gidduutti tokkummaan bu’e malee furmaata hin arganu jennee yaanna yoo ta’e, sammuu keenyatu hedduu xiqqaatee nu rakkisaa jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasa a bal'isuuf jaarmiyaale siyaasaa ala jiraniif waamicha taasisuun ni yaadatama. Yaada kamtu maaliif sirrii dha? Yakka gaafa inni addunyaa tana irra hin jirre hojjatameef akkamitti komatama? Badii malee nama abaaruun yoo xiqqaate wallaaluma, yoo guddate ammoo cubbuu dha! Otuma jennuu mee eenyutu harkaan of uume? Falaasama Oromummaan irra dhaabbate diigu. Akkuma beekamu siyaasni Xoophiyaa baroota dheeraadhaaf olaantummaa ilaalcha habashootaatiin durfamaa har'a gahe. Nagaan biyya keenyaaf, Guutummaa addunyaa keenyaaf haa ta'u. Addunyaa Mara Irraa Waajjiroota Keenya Daawwadhu Nu Qunnami barachuuf gara Roomaan dhaqe; yunivarsiitii kana kan geggeessu phaaphaasicha ture. " Invite ur friends to like this page Page keenya kana hiriyoota keessan itti afeeraa. Waa’ee mirga namaaf kan jiru qajeelfama jechoota abdii of keessaa qabu kan sadarkaa addunyaa jalaa boodatti hin jennu. Gaggeessitoonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa Naayiroobii jiru. Gama tokkoon Qabsoo bilisummaa fi mirga diimokiraasii hadhawaa sabaa fi sablammootni biyyattii walitti fufiinsaan taasisaa jiraniin yeroo ammaa jijjiiramni abdachiisaan biyyattii keessatti dhufuu danda'eera. Lixa Oromiyaatti dhalate. Ani akka kiyyatti, Ummata Oromoo miyoona 40 ol ta’ee jiru kana gidduutti tokkummaan bu’e malee furmaata hin arganu jennee yaanna yoo ta’e, sammuu keenyatu hedduu xiqqaatee nu rakkisaa jira jechuudha. Karaa foddaa sanaa guutuu addunyaa kanaa daawwachuu waan danda'auufi. Ballinni isaa atomiidhaa gadii ka'ee hanga kosmoosii guddata. Falaasama Mumme daldaltoota siyaasa harkatti gabaa. A Silaa ajandaan siyaasaa yaada. Kan inni ittiin beekkamu keessaa tokko walleesaa kan gootummaa faarsuu fi deeggarsa olaanaa ABOf, dhaabbata Oromoon hiree isaa ofiin akka murteeffatuuf qabsaawu, qabuuni. your password. 10 posts published by dhaamsa ogeetti during January 2014. Akka qorannoo kanaatti, uummanni Oromoo abbaa yaada mo'ataa falaasama sirna Gadaa addunyaadhaaf gumaache ta'ee osoo jiruu sababa tokkummaa dhabuu, waldhaggeeffachuu dhiisuu, walcinaa dhaabbachuu, wal-faallaa dhaabachuu fi ajandaa dinni bocee itti kennuun wal-cabsuurratti xiyyeeffachuutu ture. Yeroo hundumaa, tokkoon tokkoon falaasama kan murteessuu aadaa dha. While fresh arrests and detentions, kidnappings and disappearances of Oromo nationals have continued in different parts of the regional state of Oromia following the April-May crackdown of peaceful demonstrators, court rulings over the cases of some of the earlier detainees by courts of the regional state are being rejected by political agents of the governing TPLF/EPRDF Party. Itoophiyaan seerota Addunyaa kana hedduu isaanii mallatteessitee jirti. "Ask five economists and you'll get five different answers - six if one went to Harvard" kan jedhe hayyuu diingadee Ameerikaa nama Edgar Russell Fiedler jedhamuu dha. Siyaasa "Diqaalaa" Didaa Jalaa! viva:Tayee D. Working Subscribe Subscribed Unsubscribe 58. 👉pic 1፦ the wroter of this essay. Obbo Lammaa Magarsaa falaasama Ida’amuu fi walitt-baquu paartiileetti akka walii hin galle har’a Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan. Sababni isaas, namoonni yeroo baay'ee jecha kana akka hanqinatti (negative) waam ilaalanfidha. Kanaafuu anaaf barnoonni meeshaa ammayyaa guddicha ittiin hiyyma cabsan, doofummaa awwaalan, garbummaa hunkuteessan, bilisummaa finiinsaniifi walqixxummaa dagaasanidha. Haalli yeroo ammaa diaspora keessatti raawwatamaa jiru duraanis gaarii ta'uu baatuyyuu yeroo ammaa kana garuu sadarkaa jibbisiisaa irra gahee jira. 1 00:00:15,693 --> 00:00:19,298 Seexanni mana amantaa kana dhaaluu ykn fudhachuu kan barbaadu ta'uu nan amana. G(2005)* Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada'u keessaa hangam ta'a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa. Hoggantoota biratti jibbamanii dhiibamaniiru. Digiriisaa lammataa xumuree Yunivarsiitii Ambootti deebi'ee ammas takka barsisee digirii sadaffaa (dooktorummaasaaf) Yunivarsiitii. Gama tokkoon Qabsoo bilisummaa fi mirga diimokiraasii hadhawaa sabaa fi sablammootni biyyattii walitti fufiinsaan taasisaa jiraniin yeroo ammaa jijjiiramni abdachiisaan biyyattii keessatti dhufuu danda’eera. kaayyoon leenjii kanaas dhibeewwan beeladaa beeladatti yokiin. Posted by OromianEconomist in Africa, Ambo, Finfinne is Oromia's land, Finfinnee, Finfinnee is the Capital City of Oromia, Finfinnee n Kan Oromoo ti, Genocidal Master plan of Ethiopia, Jen & Josh (Ijoollee Amboo), No to land grabs in Oromia, No to the Addis Ababa Master Plan, NO to the Evictions of Oromo Nationals from Finfinnee (Central Oromia. Kanaaf, Irreechi bifa aadaatiin sirna galateeffannaa fi kadhaa waaqaa taasifamu waan ta’eef iddoowwan humni uumuu Waaqaa adda ta’anii itti mullatan keessaa bakka lama. Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas - Free Bible Commentary. Gefällt 24. your username. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Sababni isaas, namoonni yeroo baay'ee jecha kana akka hanqinatti (negative) waam ilaalanfidha. Waa’ee mirga namaaf kan jiru qajeelfama jechoota abdii of keessaa qabu kan sadarkaa addunyaa jalaa boodatti hin jennu. Namoonni hedduun ABO tokkicha hundeessuun, amma adeemsa cidhaa tokkotti ilaalee ka abdii kutate manni haa lakkaa'uu. Falaasamni kamiyyuu aadaa ykn afaan hawaasa tokko irra fottoqee kophaa jirachuu hin dandaa’u. Gumii kana jalatti gareewwan afaan, aadaa, aartiifi seenaa Oromoo hundaa'uudhaan barattoonni akkuma dandeettii isaanitti akka hirmaatan ragaan biiroo dhimmoota koomunikeeshinii oromiyaa beekisise. Karaa biraatiin rakkoo mooraa qabsoo Oromoo jiru yoo ilaalle, dhaabbileen siyaasa Oromoo, dhimmoota irratti garaa garummaa qabanii fi waantota irratti waliin hojachuu danda’an adda baafatanii mataa isaaniitiin beekuu dadhabuu dha. Haa tahu malee lola. Kitaabni kuni kallattii siyaasa biyyattiin hordoftu. Upon this, peoples of the. Digiriisaa lammataa. Ballinni isaa atomiidhaa gadii ka'ee hanga kosmoosii guddata. 2 00:00:21,166 --> 00:00:25,170 Seexanni mana amantaa kana dhaauu. Harargee lixaa aanaa gumbii bordoddeetti Leenjiin hubannoo fi karoorri gabaaban guyyaa 55 sadrkaa aanatti Qotee bultoota adda duree, Horsiisee bultoota adda duree, waldaalee hojii gamtaa , imx fi daldaltoota gara investimentii ceesisuuf bahe irratti marii hoggansa fi Ogeessa Abboottii Adeemsatiif kennamuu eegaleera leenjiin kun itti fufuun guyyoota sadan walitti aananiif Q/B , H,B. OPDO’n ganna 26 oliif dantaa Oromoo caalaa isa Woyyaanee kabajsiisaa akka ture hunda jalaa waan dhokate miti. Mata dureewwan walitti dhiyaatan Siyaasa. Ministirri Mummee Dr Abiy aangoo qabatanii yeroodhuma muraasa keessatti addunyaa gutuutti fudhatama argataniis, walitti bu'insi saba bu'urreefatees adeemsa riiformii isaatti gufuu ta'aa jira. 3 Natoo Addunyaa Barkeessaa 2010 2 Seexaa,201 Ayyaanaa Mul’ataa Falaasama 34 Siyaasa Sirna Gadaa Oromoo Tuulamaa 2000,2001 5,000 35. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. " Invite ur friends to like this page Page keenya kana hiriyoota keessan itti afeeraa. Kora qorannoo kanarratti hayyoonni hirmaatan, seenaa qorannoo irratti hundaa'e barreessuu fi barsiisuun falaasama Oromoon addunyaa kanaaf gumaache irraa faayidaan isaaf malu akka argamuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Kitaabni Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad barreessan ''Ida'amuu'' guyyaa har'aa magaalotaafi naannolee garaa garaatti eebbifamaa jira. your username. Gama Oromummaatti yoo deebine immoo, eenyummaan Oromoo Oromummaa isaa akka ta’e jala muree dubbata. Namni barate mana foddaansaa addunyaa maratti qaa’u keessa jiraata jechuun nidanda’ama. Falaasama biraa tokkollee hin barbaadu.